GRACE

National University of Study & Research in Law, Ranchi

Name of the Faculty  :   Dr. M.R. Sreenivasa Murthy

Name of the Team   : Grace

1st Semester 3rd  Semester 5th Semester 7th  Semester 9th  Semester
Arnold Runda Abhishekh Mishra Ananya Shruti AdamyaKerketta Akansha Singh
Arushi  Singh Aditi Bhawsar Aakanksha Derashree AkshayAnurag Akash Pandey
Ashvani  Sharma Aditya Mishra Aashi Nema Aman Kumar Burnawal Akshay Singh
Ashwani  Tiwari Aliza AasthaVarma Ankit Dagor Anamika Varma
Avinash Kumar Rajiv Pandey Rohit Kumar Rahul Ranjan Ritwik Kabir
Diksha  Singh       Yash Vardhan Singh