TIME

National University of Study & Research in Law, Ranchi

Name of the Faculty  : Dr. Jisu Ketan Pattanaik

Name of the Team  : Time

1st Semester 3rd  Semester 5th Semester 7th  Semester 9th  Semester
Ayushee  Singh Arundhati Patra Bhaskar Asish Mishra Debdipta Sarkar
Ayushi  Singh Ashish Srivastava Devang Raj Mehrotra Astha Mishra Divyansh Singh
Deepti  Tirkey Ayush Tazi Ephraim Vishal Minz Awisurya Sudhansubala Easha Prafulla Mishra
Gauransi  Mishra Chakradhari Shubham Epsita Patra Ayushi Bhushan Ekta Bharati
Harsh Kumar Urvisha Kesharwani Bhaskar Asish Mishra Sudhanshi Sikarwar
Jahangir  Hassan       Arvind Singh Kushwaha