logo

GUIDANCE

National University of Study & Research in Law, Ranchi

Name of the Faculty  : Ms. Anushtha Saxena

Name of the Team   : GUIDANCE

1st Semester 3rd  Semester 5th Semester 7th  Semester 9th  Semester
Somya Jha Zainab Ul Kubra Varishtha Parasar Vijayshree Choudhary Yash Tatwavedi
Subarna Darjee Yash Kumar Vimal Saini Yogesh Anand Yashdeep Kanhai
Subham Sourav Yash Singh Naruka Vikram Choudhary Zevesh Modi
Sukriti Chaudhary Vishal Rathaur
Tarun Mishra Zeeshan Ahmed
Tej Pratap Lal